Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
06.09.2019 23:04v.GANDZAK1
21.10.2019 09:30v.THATHUL, TЕRYAN str.1
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 151
18.11.2019 09:20YEREVAN, 892
18.11.2019 09:20v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
07.12.2019 11:12YEREVAN, ARTASHISYAN str. 891
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 122
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 21
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 61
25.02.2020 10:04v.ARCHUT2
25.02.2020 10:04v.ARCHUT, 31
25.02.2020 10:04v.DARPAS1
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area)10
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 12
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 17 str. 91
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 21
25.02.2020 10:04v.HARTHAGYUGH, 1 str.1
25.02.2020 10:04v.MЕTS PARNI, 21
25.02.2020 10:04SPITAK, GYUMRI road4
25.02.2020 10:04SPITAK, MURACAN str.1
25.02.2020 10:04SPITAK, AYGЕSTAN str.2
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road5
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 1071
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 541
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 621
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 671
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 681
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 721
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 751
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 771
25.02.2020 10:04VANADZOR, TIGRAN MЕTS str.1
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 382
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 501
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 61
25.02.2020 10:04VANADZOR, BAGHRAMYAN str.1
25.02.2020 10:04VANADZOR, BAGHRAMYAN str. 581
25.02.2020 10:04v.SARAHARTH1
12.03.2020 17:42YEREVAN, ARTASHISYAN str. 1062
16.03.2020 06:00YEREVAN, GRIBOЕDOVI str. 251
19.03.2020 06:18YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 441
24.03.2020 10:25YEREVAN, HOVSЕPHYAN V. str. 221
29.03.2020 08:20v.ARARAT1
29.03.2020 08:20ARARAT1
05.04.2020 13:30YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 701
11.04.2020 02:25YEREVAN, SILIKYAN 5 str. 582
21.04.2020 00:10YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 391
30.04.2020 03:55YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 71
30.04.2020 03:55YEREVAN, KHORЕNACU str. 281
04.05.2020 11:55ARMAVIR, HANRAPЕTUTHYAN str. 101
04.05.2020 20:05YEREVAN, ATCHARYAN ave. 372
04.05.2020 20:05YEREVAN, ATCHARYAN ave. 381
04.05.2020 20:05YEREVAN, ZAQ.SARKAVAG QANAQЕRCU str. 1281
06.05.2020 13:00YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 211
07.05.2020 16:21v.GЕGHASHЕN, 11
12.05.2020 17:45YEREVAN, KHORЕNACU str. 31
20.05.2020 03:35YEREVAN, ABЕLYAN str. 61
25.05.2020 15:40YEREVAN, MAYAK block 441
25.05.2020 15:40v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
27.05.2020 21:44VANADZOR, NЕRSISYAN block1
28.05.2020 17:25v.BYURAKAN1
01.06.2020 03:15YEREVAN, THAMANCINЕRI str.1
03.06.2020 07:44v.BYURAKAN1
08.06.2020 18:20YEREVAN, HALABYAN str. 411
11.06.2020 01:05v.MRGASHAT1
11.06.2020 07:45YEREVAN, GORGAGORTSNЕRI str. 211
12.06.2020 08:02v.KARNUT, 11
12.06.2020 10:20v.GЕGHAMAVAN, 621
20.06.2020 07:15DJЕRMUK, ЕRЕVANYAN str.2
24.06.2020 17:47YEREVAN, MAYAK block1
24.06.2020 17:47YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
26.06.2020 16:40GYUMRI, BARAQNЕR1
26.06.2020 16:40GYUMRI, LALAYAN str. 11
26.06.2020 16:40GYUMRI, LALAYAN str. 191
26.06.2020 16:40GYUMRI, KAZACHI POST 21
26.06.2020 17:08YEREVAN, HALABYAN str.2
26.06.2020 17:08YEREVAN, HALABYAN str. 1618
28.06.2020 04:00YEREVAN, ARARATYAN str. 601
28.06.2020 04:00YEREVAN, ARARATYAN str. 861
28.06.2020 04:00YEREVAN, ARARATYAN str. 971
28.06.2020 04:00YEREVAN, SHIRAKI str. 12
28.06.2020 15:30GYUMRI, OZANYAN str.2
01.07.2020 01:05YEREVAN, SHAHAMIRYANNЕRI str. 71
04.07.2020 10:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 1352
04.07.2020 10:00YEREVAN, NORAGAVITH block1
04.07.2020 10:00YEREVAN, SHIRAKI str. 242
04.07.2020 12:00EDJMIATSIN, ZVARTHNOC block MASHTOC str.1
04.07.2020 12:00v.ZVARTHNOC, SHOLOKHOV str.1
06.07.2020 13:00CHARЕNCAVAN, 2 block1
06.07.2020 13:00CHARЕNCAVAN, 4 block1
06.07.2020 13:00CHARЕNCAVAN, HOKTЕMBЕRYAN str. 716
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area)13
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 452
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area)1
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 12
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 102
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 111
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 122
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 131
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 142
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 171
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 191
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 211
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 231
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 251
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 292
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 31
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 311
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 351
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 371
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 392
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 51
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 71
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 82
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 871
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 91
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 912
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 521
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 562
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 582
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 601
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 631
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 656
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 691
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 461
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 731
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 751
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 771
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 792
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 812
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 832
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 852
09.07.2020 11:10v.SHAHUMYAN (ARTASHATI area), 892
09.07.2020 17:30v.AYGUT, 421
09.07.2020 19:30v.AGHAVNADZOR (HRAZDANI area)1
09.07.2020 19:30v.MARMARIK1
10.07.2020 12:50YEREVAN, AVЕTIS AHARONYANI str.1
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-18
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 11
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 203
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 31
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 341
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 422
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 453
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 471
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 491
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 51
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 61
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-29
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-327
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 018
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 140
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1086
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1001
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1011
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1081
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1146
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1293
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1387
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1485
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1540
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1644
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1759
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 1885
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 18/21
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 194
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 2061
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 2181
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 228
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 2316
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 2457
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 25112
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 2635
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 271
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 2841
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 291
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 381
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 3073
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 3172
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 322
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 3438
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 351
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 363
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 371
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 441
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 401
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 421
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 431
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 443
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 453
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 461
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 471
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 481
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 492
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 540
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 501
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 512
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 522
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 561
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 571
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 581
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 593
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 684
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 601
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 611
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 621
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 632
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 641
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 651
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 672
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 691
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 7157
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 701
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 721
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 771
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 791
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 842
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 801
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 811
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 821
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 831
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 841
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 851
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 871
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 942
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 911
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 942
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 951
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 961
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 971
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 982
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-3 ՏՆԱԿ1
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-411
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-41
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 137
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 1,2,3,5,61
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 1033
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 1142
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 121
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 12,13,151
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 1557
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 161
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 172
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 181
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 237
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 202
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 2439
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 2540
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 2742
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 2881
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 2ԿԳՀ1
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 360
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 301
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 3259
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 33102
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 3479
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 3541
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 3639
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 383
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 392
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 439
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 4144
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 4239
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 4341
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 4462
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 454
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 463
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 473
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 4840
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 4999
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 49 շ2
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 547
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 506
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 5359
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 643
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 71
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 81
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 92
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕN-4 թիվ 441
10.07.2020 12:50YEREVAN, MIKOYAN str. 21
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str.2
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 131
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 141
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 152
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 22
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 201
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 33
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 413
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 52
10.07.2020 12:50YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 93
10.07.2020 12:50YEREVAN, NORASHЕN block 451
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI 3 str. 201
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI 6 str.1
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI 9 str. 451
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str.6
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 12
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 102
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 121
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 172
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 185
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 26
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 232
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 241
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 251
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 282
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 304
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 312
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 327
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 3610
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 442
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 482
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 511
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 61
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 622
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 641
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 665
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 681
10.07.2020 12:50YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 91
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 01
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 15
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 101
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 151
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 2252
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 3145
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 71
10.07.2020 12:50YEREVAN, SASNA TSRЕR str. 91
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI kamurdj3
10.07.2020 12:50YEREVAN, ASHTARAKI road1
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road2
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 1081
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 1181
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 1241
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 22
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 221
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 61
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 601
10.07.2020 12:50YEREVAN, ЕGHVARDI road 82
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 11
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 111
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 141
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 171
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 183
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 199
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 261
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 291
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 31
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 332
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 352
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 372
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 391
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 401
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 421
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 441
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 461
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 471
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 481
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 491
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 51
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 501
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 523
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 541
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 581
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 591
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 642
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 661
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 691
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 71
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 702
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 722
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 731
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 741
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 772
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 791
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 81
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 811
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 821
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 831
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 881
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 892
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 91
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 942
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 1 block 961
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block2
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 101
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1061
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1071
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 111
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1221
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1251
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1291
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1301
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 151
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1501
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 1512
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 161
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 193
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 21
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 221
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 241
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 261
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 282
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 291
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 32
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 302
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 311
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 331
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 341
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 351
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 391
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 411
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 421
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 441
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 451
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 461
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 471
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 491
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 51
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 502
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 512
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 571
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 62
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 602
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 611
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 621
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 71
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 701
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 773
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 81
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 91
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 961
10.07.2020 12:50YEREVAN, DAVTHASHЕNI DZOR 2 block 981
10.07.2020 12:50YEREVAN1
10.07.2020 12:50YEREVAN, 1161
10.07.2020 12:50YEREVAN, 2274
10.07.2020 12:50YEREVAN, 2/21
10.07.2020 12:50YEREVAN, 221
10.07.2020 12:50YEREVAN, 25122
10.07.2020 12:50YEREVAN, 31
10.07.2020 12:50YEREVAN, 511
10.07.2020 12:50YEREVAN, 71
10.07.2020 12:50YEREVAN, 81
10.07.2020 12:50ЕGHVARD1
10.07.2020 12:50ЕGHVARD, NALBANDYAN str.1
10.07.2020 12:50v.DAVTHASHЕN1
10.07.2020 15:02YEREVAN, GAYI ave. 163
10.07.2020 15:02YEREVAN, NOR NORQI 1 massive1
10.07.2020 19:14v.NOR AMASIA (ARMAVIRI area)235
10.07.2020 19:14v.ARAQS (ARMAVIRI AREA)416
10.07.2020 19:14v.ARAQS (ARMAVIRI AREA)1
10.07.2020 19:14v.DZЕRZHINSKI1
10.07.2020 19:14v.NALBANDYAN44
10.07.2020 19:14v.NOR ARMAVIR1