Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
06.09.2019 23:04v.GANDZAK1
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 151
18.11.2019 09:20YEREVAN, 892
18.11.2019 09:20v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
07.12.2019 11:12YEREVAN, ARTASHISYAN str. 891
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 122
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 21
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 61
12.03.2020 17:42YEREVAN, ARTASHISYAN str. 1062
24.03.2020 10:25YEREVAN, HOVSЕPHYAN V. str. 221
29.03.2020 08:20v.ARARAT1
29.03.2020 08:20ARARAT1
05.04.2020 13:30YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 701
07.05.2020 16:21v.GЕGHASHЕN, 11
20.05.2020 03:35YEREVAN, ABЕLYAN str. 61
03.06.2020 07:44v.BYURAKAN1
23.07.2020 23:44v.KARBI, 11
26.07.2020 11:37CHARЕNCAVAN, GORTSARANAYIN str. 131
26.07.2020 18:54YEREVAN, BABADJANYAN str. 1271
26.07.2020 18:54YEREVAN, KARMIR BLURI str. 721
27.07.2020 09:30YEREVAN, NORQ block 471
27.08.2020 14:25SЕVAN, 481
31.08.2020 19:20EDJMIATSIN1
02.09.2020 17:32DILIDJAN, MOLDOVAKAN 71
23.09.2020 22:32YEREVAN, HRAZDANI kirtch 2ՈՐ-31
23.09.2020 22:32YEREVAN, ЕGHVARDI road 31
04.10.2020 21:40v.ZOVQ1
04.10.2020 21:40v.DZORAGHBYUR1
22.10.2020 13:30YEREVAN, ADONCI str. 181
22.10.2020 17:45MARTUNI, KOMITAS 2 passage1
22.10.2020 17:45MARTUNI, KAMOYI str.1
22.10.2020 17:45MARTUNI, KAMOYI str. 101
22.10.2020 17:45MARTUNI, KAMOYI str. 81
05.11.2020 10:19YEREVAN, ASHTARAKI road 501
13.11.2020 09:55YEREVAN, AVЕTIS AHARONYANI str. 211
22.11.2020 18:50YEREVAN, AYASI str. 1142
06.12.2020 08:23v.NOR GЕGHI, 221/31
10.12.2020 20:55TSAGHKADZOR, TCHARTARAPЕT str.1
11.12.2020 08:35v.VЕRIN KARMIR AGHBYUR1
15.12.2020 09:14YEREVAN, KOMITASI ave. 4912
16.12.2020 13:25v.LORUT1
16.12.2020 21:30v.OSKЕHAT (EDJMIATSNI area)1
23.12.2020 08:15v.TSAGHKUNQ (EDJMIATSNI area)2
23.12.2020 08:48v.AYGЕSHAT (EDJMIATSNI AREA), 301
03.01.2021 11:05ABOVYAN, ЕRITASARDAKAN1
07.01.2021 12:40v.BЕRDKUNQ1
12.01.2021 21:05v.NORAKЕRT (EDJMIATSNI area), 261
18.01.2021 20:42v.PRIVOLNOYЕ1
19.01.2021 16:00YEREVAN, SЕBASTIAYI str.1
19.01.2021 16:00YEREVAN, SЕBASTIAYI str. 1411
19.01.2021 16:00YEREVAN, SЕBASTIAYI str. 1431
20.01.2021 15:24v.THATHUL6
22.01.2021 16:28v.KARMRASHЕN (THALINI area)1
23.01.2021 05:00APARAN, AV.ISAHAKYAN str. 381
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN141
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 10 ՓՈՂՈՑ1
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 10ՓՈՂ1
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 11 ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 14 ՓՈՂՈՑ1
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 1ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 2 ՓՈՂՈՑ1
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 2ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 3 ՓՈՂՈՑ3
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 3ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 4 ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 5 ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 5ՓՈՂՈՑ1
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 6 ՓՈՂՈՑ3
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 7 ՓՈՂՈՑ4
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 7 ՓՈՂՈՑ 11
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 7ՓՈՂՈՑ3
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 9 ՓՈՂՈՑ2
23.01.2021 05:00v.NIGAVAN, 9ՓՈՂՈՑ1